22 stycznia

22 stycznia

STAŁ SIĘ JAK MY

Ewangelia Łukasza 2:52 – A Jezusowi przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi.

EWANGELIA ŁUKASZA 2:52

Jak to możliwe, że Jezusowi, który był Bogiem (Ewangelia Jana 1:1; 1 List do Tymoteusza 3:16) i w którym są ukryte wszelkie skarby mądrości i wiedzy, przybywało mądrości (List do Kolosan 2:3)?

Bóg jest Duchem (Ewangelia Jana 4:24). Jezus, będąc Bogiem, istniał jako Duch od zawsze.

Kiedy przyszedł na świat jako Jezus, był Panem od urodzenia, ale to było w Jego Duchu (Ewangelia Łukasza 2:11). Jego Duch nie musiał wzrastać czy zwiększać mądrości, ale Jego fizyczne ciało tak.

Pan mógł uczynić rzeczy inaczej, ale nie zrobił tego. Jezus przyszedł na ten świat w Swoim fizycznym ciele dokładnie tak samo jak my. Musiał urosnąć i uczyć się.

On stał się taki jak my, żebyśmy my mogli stać się jak On (2 List do Koryntian 5:21).

To wspaniała wymiana. On stał się jak my, żeby móc ponieść naszą nieprawość i stać się miłościwym najwyższym kapłanem dla nas (List do Hebrajczyków 2:14-18).

Efektem chrześcijaństwa nie jest zmienione życie, ale wymienione życie. Chrystus nie reformuje nas, ale On nas przekształca dzięki Jego zjednoczeniu z nami. Tak jak wieczny Chrystus mógł przyjść i zamieszkać w ciele dziecka i wciąż zachowywać całą Swoją boskość, tak teraz zamieszkuje On w naszych ciałach, poprzez nowe narodzenie, w całej swej chwale i mocy. Tak jak Jezus wzrastaj w mądrości i zrozumieniu, kim teraz jesteś w Chrystusie.