01 sierpnia

01 sierpnia  

UWOLNIONY OD PRAWA

Ewangelia Łukasza 16:16 – Prawo i Prorocy [byli] do Jana. Odtąd jest głoszone królestwo Boże i każdy się do niego gwałtem wdziera.

EWANGELIA ŁUKASZA 16:16-17

Biblia naucza, że istnieją różne dyspensacje, okresy czy też wyznaczone przez Boga czasy, w których Bóg w jakiś sposób postępuje z ludzkością. Dyspensacja to po prostu czas, w którym Bóg postępuje z ludzkością w konkretny sposób.

Prawo Starego Testamentu było tymczasową dyspensacją, obowiązującą od nadania Prawa (Księga Wyjścia 20) aż do posługi Jana Chrzciciela. Gdy przyszedł Chrystus, zakończył Prawo w celu pozyskania sprawiedliwości (List do Rzymian 10:4). Każdy, kto opowiada się za przestrzeganiem Prawa w celu uzyskania sprawiedliwości w oczach Boga, powraca do starotestamentowego systemu prawa, który został obalony, i czyni dzieło Chrystusa nieefektywnym w swoim życiu.

Nowotestamentowy wierzący znajduje się w dyspensacji Bożej łaski. Nie jesteśmy pod prawem. To nie oznacza, że Prawo odeszło. Łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć niż przepaść najmniejszej części prawa. Prawo nie przepadło. Ono zostało wypełnione (Ewangelia Mateusza 5:17). Chrystus wypełnił za nas każdą jotę i każdą kreskę Prawa i przypisuje nam wynikającą z tego sprawiedliwość, nie na podstawie naszych dokonań, ale na podstawie naszej wiary w Niego. Prawo nigdy nie zostało nadane w celu usprawiedliwienia. Ono nie miało żadnej mocy, aby zbawić. Ono jedynie pokazało nam potrzebę Zbawiciela i skierowało nas do Niego.

Prawo nie zostało stworzone dla sprawiedliwego człowieka i wciąż ma swój cel względem tych, którzy nie są narodzeni na nowo. Gniew Boży, który przychodzi przez Prawo, pozostaje na tych, którzy nie przyjęli Jezusa jako swojego Zbawiciela. W obecnym wieku Jezus przyszedł nie po to, aby potępiać ludzi, ale po to, aby przynieść im łaskę i prawdę. Ci, którzy nie wierzą w Syna Bożego, znajdują się obecnie pod gniewem Prawa Starego Testamentu i dopóki się nie opamiętają, będą cierpieć Boży gniew przez wieczność. Dziękuj dzisiaj Bogu za Jego łaskę.