09 kwietnia

09 kwietnia 

ROZUMIENIE SŁOWA BOŻEGO

Ewangelia Łukasza 8:12 – Tymi przy drodze są ci, którzy słuchają; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, aby nie uwierzyli i nie zostali zbawieni.

EWANGELIA ŁUKASZA 8:4-13

Pierwszy rodzaj osób, które opisał Jezus to ludzie, którzy nie rozumieją Słowa Bożego (Ewangelia Mateusza 13:19). Zanim Słowo Boże będzie mogło wejść do twojego serca, musisz zrozumieć (nie tylko usłyszeć), co ono mówi. Jeśli Słowo Boże nie jest rozumiane, będzie przypominało ziarno rozsypane na twardej, ubitej glebie (przy drodze). Ziarno zostanie zjedzone przez ptaki i nie będzie z niego owocu.

Ewangelie: Marka 4:15 i Łukasza 8:12 stwierdzają wyraźnie, że ptaki reprezentują Szatana; Marek mówi, że diabeł przychodzi natychmiast, aby wykraść Słowo Boże. Szatan nie miał tak bezpośredniego dostępu do Słowa Bożego w pozostałych trzech rodzajach serca, które opisał Jezus. Szatan nie może wykraść nam Słowa Bożego, jeśli ukryjemy je w naszym sercu (Psalm 119:11). Pierwsza osoba po prostu usłyszała Słowo Boże, ale nie przyjęła go. Nigdy nie zastosowała go w swoim życiu, więc je straciła.

Zauważ, że Łukasz łączy wiarę i zbawienie z zasianiem Słowa Bożego w naszym sercu, tak samo jak List do Rzymian 10:14-17. Jeśli nie ma Słowa Bożego, nie może być wiary ani zbawienia (1 List Piotra 1:23). Musimy głosić Słowo Boże – nie samą moralność czy kwestie społeczne.

Użycie przez Łukasza słowa „zbawieni” może zawierać przebaczenie grzechów, ale niekoniecznie musi się ograniczać tylko do tego. Zbawienie obejmuje znacznie więcej niż tylko przebaczenie grzechów. Ten werset może opisywać osobę, która nie przyjęła Słowa Bożego i w związku z tym została potępiona na wieczność. Może także opisywać chrześcijanina, który po prostu nie przyjął Słowa Bożego w pewnej dziedzinie swojego życia i w związku z tym nie doświadcza zwycięstwa, które Jezus mu zapewnił. Czy doświadczasz Jego zwycięstwa w swoim życiu?