10 powodów

10 powodów, dla których lepiej jest mieć Ducha Świętego

Jedno z najbardziej niesamowitych stwierdzeń w całej Biblii pochodzi z Ewangelii Jana, z rozdziału szesnastego. W tym rozdziale uczniowie Jezusa byli przepełnieni smutkiem, ponieważ powiedział im, że ich opuszcza. Większość ludzi dzisiaj czułaby się tak samo jak ci uczniowie. Co mogłoby się równać z posiadaniem Jezusa przy sobie? Jednak Jezus powiedział do nich w Ewangelii Jana 16:7 tak:

Lecz ja mówię wam prawdę: Pożyteczniej jest dla was, abym odszedł. Jeśli bowiem nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, a jeśli odejdę, poślę go do was.

Jezus zaszokował ich tymi słowami, ponieważ mówił, że posiadanie Ducha Świętego z nimi było lepsze niż posiadanie Go tam z nimi w Jego fizycznym ciele. Jak to możliwe? Większość chrześcijan wolałaby mieć Jezusa przy sobie, tak jak był przy uczniach.

Oczywiście to, co powiedział Jezus, było całkowitą prawdą. Musimy uznać mądrość Pana, że lepiej jest mieć Ducha Świętego z nami i w nas, niż mieć Jezusa w Jego fizycznym ciele. Ale z pewnością nie wydaje się, aby to była prawda. Ewidentnie nie rozumiemy i nie cenimy służby Ducha Świętego tak jak Jezus.

Pan dał mi dziesięć powodów, dla których posługa Ducha Świętego w życiu wierzącego jest korzystniejsza niż fizyczna obecność Jezusa w Jego ziemskim ciele. Zrozumienie tego, miejmy nadzieję, doprowadzi nas do zgodzenia się z Jezusem, że obecna służba Ducha Świętego jest w rzeczywistości lepsza niż ograniczona służba Jezusa, kiedy był On fizycznie obecny na ziemi.

#1 Pierwszym powodem jest to, że posiadanie w nas Ducha Świętego w większym stopniu rozprzestrzenia Bożą moc.

Będąc na ziemi, Jezus był ograniczony przez swoje fizyczne ciało. Mógł być tylko w jednym miejscu w danym czasie i dlatego nie zawsze był z każdym, kto w Niego wierzył. Ale kiedy wstępował z powrotem do nieba, obiecał, że będzie z nami do końca świata (Ewangelia Mateusza 28:20).

Teraz Jezus jest stale z każdym wierzącym. Nigdy nie opuści ani nie opuści nawet jednego prawdziwego chrześcijanina (List do Hebrajczyków 13:5). Kiedy człowiek rodzi się na nowo, Jezus przychodzi i mieszka w nim. List do Galacjan 4:6 mówi: „Bóg posłał do waszych serc Ducha swego Syna, wołającego: Abba, Ojcze!”.

Niektórym chrześcijanom trudno w to uwierzyć, ponieważ nie widzą ani nie czują w sobie Jezusa. Ale Paweł powiedział w Liście do Rzymian 8:9 – „A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy”. Dlatego jest to rzeczywistość, niezależnie od tego, czy dana osoba w to wierzy, czy nie. Ale aby w pełni skorzystać z tej prawdy, musimy wierzyć. Musimy wierzyć, aby otrzymać (List do Hebrajczyków 4:2).

Rankiem po Zmartwychwstaniu dwaj uczniowie Jezusa szli do Emaus, które znajdowało się około siedmiu mil od Jerozolimy (Ewangelia Łukasza 24:13-32). Słyszeli relacje, że Jezus został wzbudzony z martwych, ale trudno im było w to uwierzyć. Dlatego też byli smutni.

Gdy szli, zmartwychwstały Jezus przyłączył się do nich i wyjaśnił im z Pisma Świętego, jak musiał umrzeć i zmartwychwstać trzeciego dnia. Szli i rozmawiali z Jezusem, a jednak Go nie rozpoznali. Dopiero gdy łamali z Nim chleb, zrozumieli, kim On naprawdę jest (Ewangelia Łukasza 24:30-31).

Jeśli tak mogło się stać wtedy, to tym bardziej teraz, gdy nie możemy Go zobaczyć. I podobnie, tylko przez bliską relację ze zmartwychwstałym Panem, uświadamiamy sobie Jego obecność w naszym duchu w tej chwili. Rzeczywistość jest taka, że od czasu Zmartwychwstania możliwe jest posiadanie Jezusa z nami w naszym duchu przez cały czas, a nie Jego obecność ograniczoną do fizycznego doświadczenia.

#2 Drugi powód jest taki, że kiedy czynimy Jezusa naszym Panem i przyjmujemy zbawienie, rodzimy się na nowo z absolutnie doskonałym człowiekiem duchowym w naszym wnętrzu.

W rozmowie z Nikodemem Jezus trzykrotnie wyjaśnia tę prawdę. Ewangelia Jana 3:5-8 mówi:

Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, gdzie chce, i słyszysz jego głos, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha.

Duch Święty jest tym, który przynosi to nowe narodzenie, o którym mówi Jezus. Nie mogło się to stać, gdy Jezus był na ziemi przed, zanim umarł i zmartwychwstał. Podczas zbawienia Duch Święty zapieczętowuje nas tak, że kiedy chrześcijanin grzeszy, grzech nie przenika przez pieczęć i nie zanieczyszcza naszego narodzonego na nowo ducha. Nasz duch ma wieczne odkupienie (List do Hebrajczyków 9:12), wieczne zbawienie (List do Hebrajczyków 9:15), jest uświęcony (List do Hebrajczyków 10:10) i udoskonalony na zawsze (List do Hebrajczyków 10:14) z powodu ochronnej mocy Ducha Świętego. Chwała Panu!

Kochamy cię

Andrew and Jamie