23 czerwca

  23 czerwca

MIŁOŚĆ USUWA STRACH

Ewangelia Jana 9:27 – Odpowiedział im: Już wam powiedziałem, a nie słuchaliście. Dlaczego jeszcze chcecie słuchać? Czy i wy chcecie być jego uczniami?

EWANGELIA JANA 9:6-27

Człowiek ten wykazał się wielką odwagą konfrontując się z owymi religijnymi liderami. Nawet Piotr w późniejszym czasie uległ strachowi przed tą samą grupą ludzi (Ewangelia Łukasza 22:5462). Oczywiście jedną z rzeczy, która sprawiła, że ów człowiek stał się odważny, było to, iż wiedział, co zrobił dla niego Jezus. Wiedział on, że Jezus uzdrowił go, ponieważ go kochał. Nasze bezpieczeństwo znajduje się w Bożej miłości względem nas, co daje nam siłę, aby stawić czoła odrzuceniu ze strony innych. Jak jest to ukazane w Przypowieściach Salomona 28:1: „sprawiedliwi są dzielni jak lew”. Antidotum na strach przed człowiekiem jest duża dawka Bożej miłości.

Jedną z najwspanialszych, a zarazem najtrudniejszych do zrozumienia prawd w Biblii, jest to, że jesteśmy obiektem Bożej miłości. Bóg nie zlitował się nad nami ani nie czuje moralnego przymusu, aby nas zbawić. Zbawił nas z powodu Swojej nieskończonej miłości do nas (Ewangelia Jana 3:16). Zrozumienie Bożej miłości, które jest oparte na doświadczeniu, jest kluczem do bycia napełnionym całą Bożą pełnią (List do Efezjan 3:19).

Paweł modli się w Liście do Efezjan 3:19, abyśmy doświadczyli Bożej miłości, która przekracza zwykłe zrozumienie. W jaki sposób możemy poznać Bożą miłość jeśli przekracza ona poznanie? Brzmi to jak sprzeczność. Jednak tak nie jest. Poznanie oznacza doświadczenie. Końcowym rezultatem posiadania zrozumienia i doświadczenia Bożej miłości jest to, że będziemy wypełnieni całą Bożą pełnią. Boża miłość jest kluczem, który otwiera drzwi do wszystkiego, kim jest Bóg. Bóg jest miłością. (1 List Jana 4:8).

Nie jest to powierzchowne doświadczanie Bożej miłości, jakiej potrzebujemy lecz intymne zrozumienie i doświadczanie głębi Jego miłości. Podobnie, jak korzenie drzewa zapewniają mu stabilność i pokarm, podobnie nasze objawienie Bożej miłości jest fundamentem, na którym wszystko inne, co otrzymujemy od Boga, jest budowane.