30 października – RADUJCIE SIĘ W PANU  ZAWSZE

  30 października

RADUJCIE SIĘ W PANU  ZAWSZE

Ewangelia Jana 16:33 – To wam powiedziałem, abyście mieli pokój we mnie. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale bądźcie dobrej myśli, ja zwyciężyłem świat (KJV).

EWANGELIA JANA 16:33

Świat doświadcza radości i szczęścia wprost proporcjonalnie do swoich okoliczności. Złe okoliczności powodują depresję i obawę, a dobre radość i pokój. To jest związanie i nie musi dotyczyć chrześcijanina. Nasza radość nie jest zależna od rzeczy, ale od osoby Jezusa Chrystusa. On jest naszym pokojem i radością.

Sposobem na czerpanie z tej radości i pokoju pośród ucisku, jest utrzymywanie skupienia naszego umysłu i serca na tym, co jest u góry, a nie na tym, co ziemskie. Niewidzialne Boże rzeczy są wieczne, natomiast widzialne, ziemskie problemy są tylko tymczasowe. Wszystkie problemy tego życia bardzo bledną, kiedy porównujemy je do chwały Boga, która jest nasza poprzez Jezusa.

Możemy zawsze radować się w Panu (List do Filipian 4:4), ponieważ radowanie się jest czynem, a nie reakcją na to, co nas otacza. Radość jest darem od Boga, który został nam dany podczas zbawienia. Została umieszczona w naszym narodzonym na nowo duchu i ona się nie waha i nie zmienia; ona jest stała. Pan umieścił w nas radość, a my mamy „się w niej ćwiczyć” poprzez wybieranie, że będziemy posłuszni temu przykazaniu Pisma Świętego.

Mamy nakaz radowania się „W PANU”. Wielu ludzi nie doświadcza prawdziwej radości, ponieważ ich radość jest zależna od ich okoliczności. Czekają z radowaniem się, aż wszystko w ich życiu ułoży się dobrze, ale to nie często ma miejsce.

Mamy „radować się w Panu zawsze”.

To znaczy, że mamy się radować tym, kim nasz Pan jest i co On dla nas zrobił. On się nigdy nie zmienia (List do Hebrajczyków 13:8), a Jego miłosierdzie i współczucie każdego ranka są nowe (Księga Lamentacji 3:22-23).