05 kwietnia

05 kwietnia

BOŻE PRAWDY NALEŻĄ DO JEGO DZIECI

Ewangelia Mateusza 13:11 – A on odpowiedział im: Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, ale im nie jest dane.

EWANGELIA MATEUSZA 13:1-13

Greckie słowo przetłumaczone tutaj jako „tajemnica” oznacza „coś, co nie mogłoby zostać poznane przez człowieka bez nadnaturalnego objawienia, ale teraz, chociaż było zakryte, zostało objawione w Chrystusie i ma być tak ogłaszane, aby każdy, kto ma uszy, mógł o tym usłyszeć”.

Boże prawdy są ukryte dla Jego dzieci, a nie schowane przed nimi. Bóg otwarcie zaprosił każdego do duchowego odrodzenia, które oświeca i daje objawienie tajemnic Królestwa Bożego. Jednakże, tak jak mówi o tym 1 List do Koryntian 2:14, człowiek naturalny, zmysłowy, nie może przyjąć spraw wynikających z Ducha Bożego, ponieważ te sprawy rozeznaje się duchowo. Dlatego każdy, kto odrzuca Jezusa, odrzuca także źródło wszelkiej mądrości i poznania (List do Kolosan 2:3), tym samym rozumienie głębokości Bożych spraw jest zachowane dla tych, którzy przyjęli Jezusa i czerpią z Jego mądrości poprzez Ducha Świętego. To także chroni Boże prawa, na których został założony wszechświat, przed przyswojeniem ich i niewłaściwym używaniem ich poprzez królestwo Szatana.

W kontekście tego fragmentu Jezus mówi o tych, którzy mają wiedzę objawioną o tajemnicach Bożych. Otrzymają oni jeszcze większe objawienie i będą chodzić w obfitym życiu, które zapewnił Jezus (Ewangelia Jana 10:10; 2 List Piotra 1:3). Ci, którzy nie przyjmą Bożego objawienia, utracą wszelką prawdę, jaką posiadają i pójdą dalej i głębiej w zwiedzenie. Bóg objawia nam Swoje prawdy w etapach, a nie wszystkie na raz (Księga Izajasza 28:9-10). Dlatego, kiedy chodzimy w objawieniu rzeczy, które Pan już nam pokazał, pokaże On nam więcej Swoich prawd.

Boże prawdy są tajemnicą tylko dla tych, którzy nie zmiękczyli swojego serca poprzez szukanie Boga z całego swojego serca. Jak czytamy w Księdze Jeremiasza 29:13: „A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem…”.