25 marca

25 marca

JEGO MIŁOSIERDZIE TRWA NA WIEKI

Ewangelia Mateusza 12:20 – Trzciny nadłamanej nie dołamie, a knota tlącego się nie zagasi,dopóki nie doprowadzi sądu do zwycięstwa.

EWANGELIA MATEUSZA 12:15-21; EWANGELIA MARKA 3:7-19;
EWANGELIA ŁUKASZA 6:12-16

Jednym ze sposobów, w jaki objawiona została Boża dobroć, jest miłosierdzie. Możemy je opisać jako gotowość Boga do ulżenia niedoli upadłych stworzeń. Wielokrotnie miłosierdzie jest zwane współczuciem lub łaskawością. Jest okazywane grzesznikowi z powodu nieszczęścia, jakie grzech na niego sprowadził.

Wspomniana w tym wersecie „trzcina” najprawdopodobniej odnosi się do trzciny rosnącej na bagiennych obszarach ziemi palestyńskiej. Była bardzo delikatna i łatwa do nadłamania czy złamania. Termin „tlący knot” odnosi się do jasno palącego się, pozostającego na powierzchni oleju w otwartej lampie, płóciennego knota zrobionego z lnu. Jednakże, gdyby olej wyczerpał się, knot tliłby się, aż do momentu uzupełnienia oleju.

Znaczenie tych obrazów jest takie, że Jezus okazuje miłosierdzie tym, którzy są nadłamani lub złamani (Ewangelia Łukasza 4:18) i tym, którzy utracili swój olej (ducha). On przyszedł, aby ich na nowo wypełnić (Ewangelia Mateusza 5:3; Dzieje Apostolskie 1:5; 2:4). Żydzi przyzwyczajeni byli do sądu Prawa, ale Jezus przyszedł, aby usłużyć łaską i prawdą (Ewangelia Jana 1:17) i to nawet poganom (Ewangelia Mateusza 12:18,21).

Miłosierdzie Boga jest objawione wierzącemu poprzez Jego akt odebrania nieszczęsnych konsekwencji grzechu przez Nowe Przymierze naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Zbawienie jest nam dane z powodu Bożego miłosierdzia. To nie jest coś, na co możemy zasłużyć albo zarobić. Apostoł Paweł oświadcza, że: „nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas” (List do Tytusa 3:5). Bóg jest z tobą, nie przeciwko tobie. Zrzuć na Niego wszystkie swoje troski, ponieważ Jego miłosierdzie trwa na wieki!